Regulamin

REGULAMIN

GRUPY ZAKUPOWEJ DOLNOŚLĄSKICH PRACODAWCÓW

 

§ 1

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady uczestnictwa, zamieszczania ofert oraz składania zamówień na stronie Grupy Zakupowej Dolnośląskich Pracodawców .

 

§ 2

Regulamin Grupy Zakupowej Dolnośląskich Pracodawców ( Regulamin) – niniejszy regulamin opisujący warunki i zasady przystąpienia oraz uczestnictwa w Grupie Zakupowej Dolnośląskich Pracodawców.

Grupa Zakupowa Dolnośląskich Pracodawców (Grupa Zakupowa DP) – grupa podmiotów będących członkami regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan Dolnośląscy Pracodawcy, którzy wyrazili chęć przystąpienia do Grupy Zakupowej Dolnośląscy Pracodawcy

Członek Grupy Zakupowej DP – podmiot zrzeszony w regionalnym związku pracodawców Konfederacji Lewiatan Dolnośląscy Pracodawcy, który wyraził chęć przystąpienia do Grupy Zakupowej DP;

Formularz zgłoszeniowy – na podstawie przesłanego formularza Członek Dolnośląskich Pracodawców dokonuje zgłoszenia i deklaruje udział w Grupie Zakupowej

Formularz zamówienia – forma kontaktu pomiędzy Członkami Grupy Zakupowej DP, która ma na celu przesłanie informacji o chęci skorzystania z zamieszczonej na Grupie Zakupowej DP oferty, 

Oferta – oznacza usługi i produkty zamieszczone na stronie Grupy Zakupowej DP przez członków Grupy Zakupowej DP

 

ZASADY UCZESTNICTWA W GRUPIE ZAKUPOWEJ DOLNOŚLĄSKICH PRACODAWCÓW

§ 3

1. Uczestnikami mogą być wyłącznie Członkowie regionalnego związku pracodawców Dolnośląscy Pracodawcy.

2. Członkostwo w Grupie Zakupowej jest dobrowolne i bezpłatne.

3. Odstąpienie od członkostwa w Grupie Zakupowej DP następuje w przypadkach:

a) na wniosek Uczestnika,

b) naruszeniu Regulaminu przez Uczestnika, po uprzednim wezwaniu Uczestnika przez

Wykonawcę do zaprzestania ww. nieprawidłowości.

 

§ 4

1. Członek Dolnośląskich Pracodawców za pośrednictwem formularza na stronie www.grupazakupowa.dp.org.pl  zgłasza chęć przystąpienia do Grupy Zakupowej DP.

2. Administrator strony po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego kontaktuje się z Członkiem Dolnośląskich Pracodawców i przesyła dane niezbędne do zalogowania się do Grupy Zakupowej DP.

3.  Członkowi Grupy Zakupowej DP przysługuje możliwość zamieszczania ofert na stronie, a także możliwość korzystania z ofert zamieszczonych przez innych członków Grupy Zakupowej DP.

4. Z ofert zamieszczonych na stronie Grupy Zakupowej DP mogą korzystać  zalogowani Członkowie Grupy Zakupowej DP.

5. Wypełniając formularz zamówienia Użytkownicy zobowiązani się do podania prawdziwych i pełnych danych. W przypadku podania danych nieprawdziwych lub niepełnych, wszelkie skutki prawne ponosi Członek Grupy Zakupowej DP.

 

§ 5

ZASADY FUNKCJONOWANIA GRUPY ZAKUPOWEJ DOLNOŚLĄSKICH PRACODAWCÓW

1. Grupa Zakupowa DP została stworzona do zamieszczania, za pośrednictwem strony internetowej, ofert dla członków Grupy Zakupowej DP.

2. Grupa Zakupowa DP nie daje możliwości dokonania zakupu produktów i usług, ma wyłącznie charakter pośredniczący pomiędzy członkami Grupy Zakupowej DP.

3. Oferty na stronie Grupy Zakupowej DP zamieszcza się po uprzednim zalogowaniu się przez Członka Grupy Zakupowej DP.

4. Aby skorzystać z oferty zamieszczonej przez pozostałych Członków Grupy Zakupowej DP, po zalogowaniu należy wypełnić i wysłać formularz zamówienia. Następnie należy oczekiwać na kontakt ze strony Członka Grupy, który zamieścił ofertę.

5. Członkowie Grupy Zakupowej DP są zobowiązani do realizacji złożonych zamówień zgodnie z warunkami zamieszczonymi w ofercie na stronie Grupy Zakupowej DP.

6. Każdy Członek Grupy Zakupowej DP ma możliwość stworzenia własnego profilu z opisem działalności.

7. Dolnośląscy Pracodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za oferty zamieszczone na stronie przez Członków Grupy Zakupowej DP.

8. Dolnośląscy Pracodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania Członków Grupy Zakupowej Dolnośląskich Pracodawców ramach uczestnictwa w Grupie Zakupowej DP, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez członków Grupy Zakupowej DP oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Dolnośląscy Pracodawcy w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów lub usług oferowanych w ramach Grupy Zakupowej DP, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Członków Grupy Zakupowej DP, zdolność do sprzedaży towarów bądź usług  oraz wypłacalność, za treść wysyłaną i otrzymywaną przez Członków Grupy Zakupowej DP, a także za niezawarcie umowy.

 

§ 6

POUFNOŚĆ

1. Członkowie Grupy Zakupowej DP zobowiązani są do zachowania poufności wszystkich informacji handlowych, danych i koncepcji zamieszczonych w ramach Grupy Zakupowej, a także do  ochrony interesów i nieprzekazywania ich podmiotom konkurencyjnym.

 

§ 7

KORESPONDENCJA

1. Jeśli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie zawiadomienia lub inne dokumenty będą

przesyłane e-mailem na adres Członka Grupy Zakupowej DP  wskazanego w formularzu zgłoszeniowym do Grupy Zakupowej DP.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Grupy Zakupowej DP oraz stronie Dolnośląskich Pracodawców (dp.org.pl).

2. Dolnośląscy Pracodawcy mogą dokonać zmiany niniejszego Regulaminu po uprzednim 14

dniowym wypowiedzeniu dokonanym przez zakomunikowanie zmiany Regulaminu Członkom Grupy Zakupowej DP drogą e-mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Dolnośląscy Pracodawcy poinformują o tym niezwłocznie Członków Grupy DP poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu oraz przesłanie drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w formularzu zgłoszeniowym.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Grupy Zakupowej DP oraz Dolnośląskich Pracodawców.

5. Członek Grupy Zakupowej DP nie może przenieść żadnych ze swoich praw lub zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

Kiedy nowa oferta?

Jesteś ciekawy nowości w naszej Grupie Zakupowej? Lubisz okazję? Nie chcesz by ominęła Cię kolejna atrakcyjna oferta? Jeśli tak, zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera!

 

 

 

 

 

Grupa Zakupowa

O nas
Kontakt